دانمارک

وجود دارد باید شامل نمی شود بیومتریک اگر شما درخواست برای اجازه اقامت در جزایر فارو و گرینلندشما باید به عنوان یک بخش از نرم افزار برای ارسال یک کارت ضبط با تصویر صورت و امضا. این رکورد نیز باید تکمیل شود با نام و تاریخ تولد و فرد یا بیگانه مقیم شماره کارت اگر شما این.

یک تنها درخواست برای اجازه کار در دانمارک و نه اجازه اقامت باید ثبت بیومتریک. این رکورد نیز باید تکمیل شود با نام و تاریخ تولد و فرد یا بیگانه مقیم شماره کارت اگر این تاریخ و زمان آخرین. یک تنها درخواست برای اجازه کار در دانمارک به دلیل حاشیه باید ثبت بیومتریک به عنوان بخشی از برنامه برای ارسال یک کارت ضبط با تصویر صورت و امضا.

این رکورد نیز باید تکمیل شود با نام و تاریخ تولد و فرد یا بیگانه مقیم شماره کارت اگر این تاریخ و زمان آخرین. آن را نمی خواهد ثبت اثر انگشت متقاضیان به دلایل فیزیکی قادر به ارائه اثر انگشت.