قانون چه می گوید

آن است که برق و گاز و

اصلی روابط بین مصرف کنندگان و شرکت های انرژی در حال تنظیم در سهبا همراه اعلامیه شما دسترسی به اقتدار وب سایت (دیره). علاوه بر نیز به طور کلی قانون مدنی قوانین از جمله خاص قوانین مصرف کننده برای مصرف کنندگان است. آن است که برای مثال قرارداد, قانون, حقوق مصرف کنندگان, فروش کالا, قانون با بیشتر. یا دیدن دانمارکی رقابت و مصرف کننده اقتدار وب سایت. قانون قرارداد مرکزی در رابطه با انعقاد موافقت نامه های تحویل خدمات انرژی است. قرارداد به زودی تکمیل دو حکم در حفاظت از ضروری خواسته های مصرف کنندگان برق و گاز. فصل ناعادلانه شرایط قرارداد است که بر اساس یک رهنمود اتحادیه اروپا است.

ژانویه تصویب اساسنامه جدید این هیئت تجدید نظر در زمینه انرژی است.

هدف این است که اطمینان حاصل شود که این کشور در تامین برق است که سازماندهی و اجرا مطابق با اهداف امنیت عرضه, اقتصاد, محیط زیست و حمایت از مصرف کننده. متوجه شامل قوانین در وظایف و تعهدات به مصرف کننده.

توجه خاص شامل صورتحساب مورد نیاز برای قوانین مکمل اطلاع از اطلاع رسانی به مصرف کنندگان در مورد مصرف انرژی و صدور صورت حساب.

این فرمان شامل استانداردهای عملکرد برای æ متر برق. علاوه بر این قوانین وجود دارد برای اندازه گیری برق برای پایان دادن به کاربران (مصرف کنندگان).

اقتصادی و امور کسب و کار است که

این قانون با هدف ترویج تجارت مرزی و رسیدن به سطح بالایی از حفاظت از مصرف کننده. قانون مربوط به طور خاص به قوانین حمایت از مصرف کننده در فاصله قراردادها و قراردادهای منعقده دور از محل کسب و کار. æø) اطلاعات در دادگاه تجدید نظر هزینه ها و نرخ بازپرداخت باید به ترتیب به عنوان مصرف کننده و معامله گر باید پرداخت به æ. فرایند بیان شده است که به دولت ارائه خواهد شد کمک های مالی با به منظور اطمینان از دسترسی شهروندان به عدالت است. هدف از این فرایند است به طوری که مردم با کمتر از شرایط مطلوب اقتصادی نیز باید از این فرصت منجر به دادخواهی. هدف از این قانون این است که به اطمینان حاصل شود که خصوصی آژانس های جمع آوری ، بهبود ادعا می کند از طرف دیگران اتفاق می افتد بدون مشارکت به عنوان بخشی از مجموعه خصوصی آژانس های انجام شده در یک نمایشگاه به صدا و شیوه ای. فروش کالا قانون تنظیم ø فروش کالاهای مصرفی و احزاب که نه مصرف کنندگان. به طور کلی قانون مالکیت اصول به عنوان فروش کالا در قانون بیان شده است نیز از اهمیت در رابطه با خرید و تحویل خدمات انرژی است. قانون پرداخت تنظیم. واریز و برداشت در یک حساب با استفاده از کارت بانکی, بانکداری آنلاین, اعتباری مستقیم توافق نامه و انتقال وجه است. این قانون شامل تعدادی از قوانین طراحی شده برای محافظت از کاربران از خدمات پرداخت. هدف از پیش نویس قانون در. هدف این است که اطمینان حاصل شود که عرضه گاز سازمان است و اجرا برای توجه به امنیت عرضه, اقتصاد, محیط زیست و حمایت از مصرف کننده. اطلاعات مورد نیاز از طریق ایجاد روابط با مشتری است. اطلاع پیاده سازی قوانین حمایت از مصرف کننده به ویژه در ضمیمه یک از رهنمود اتحادیه اروپا در تامین گاز طبیعی است. اطلاعات مصرف کننده. اطلاع پیاده سازی قوانین در صورتحساب و مشخصات هزینه قیمت گاز طبیعی است که در خصوص نتیجه رهنمود اتحادیه اروپا در تامین گاز طبیعی است. تنظیم قانونی مسئولیت برای صدمه شخصی و به عنوان یک محصول باعث شده است. عینی, به عنوان مثال. که قربانی تنها نیاز به اثبات خسارت نقص و رابطه علت و معلولی بین نقص و آسیب است. تنظیم دعوی خصوصی در پرداخت بهره برای پرداخت در اواخر و همچنین به عنوان یادآوری و كاربردي, مجموعه, هزینه های. دادرسی مدنی را فراهم می کند برای قوانین کمک های حقوقی وجود دارد و در حال تنظیم قوانین در اطلاع در, کمک های حقوقی توسط وکلای. دادرسی مدنی- در واقع قانون در دادگاه مراقبت شامل قوانین در دادگاه به پلیس و دادستان عمومی و ساختار در این شرایط برای تبدیل شدن به و کار به عنوان یک وکیل و همچنین قوانین حاکم بر درمان مدنی و کیفری برای بهبود بدهی ، در تصفیه را دادگاه. در تامین گرما تنظیم سیاست در دانمارک و همچنین به عنوان یک تعداد از شرایط در رابطه با تامین آب گرم برای مقاصد مسکونی برای آنها می تواند بپیوندید.