مدنی

در مورد شما باید آورده شود در صلاحیت این دادگاه ها که در آن طرف مقابل را به آدرس پیدا کردن حوزه قضایی است شما نیاز به استفاده از دادگاه خود اگر شما می خواهید برای ایجاد و یا فرایند مدنی مورد. دستورالعمل ها و فیلم های کوتاه است که می تواند راهنمای شما را از طریق در موارد خاص شهروندان می تواند معاف از استفاده از اگر آنها فاقد مهارت های دیجیتال و یا ویژه معلولیت. ممکن است معافیت مصمم است در دادگاه که در آن مورد متعلق به دادگاه پایه آن تصمیم گیری در مورد اینکه آیا شهروند معاف از دریافت پست دیجیتال ، دیدن دستورالعمل برای معافیت از پست دیجیتال در بورگرشما باید در تماس با دادگاه اگر شما بر این باورند که شما واجد شرایط به معاف از تعهد به استفاده از سلف سرویس راه حل.