یک مرد جوان پس از تزریق نفت به عضلات - رئیس پزشک با هشدار نسبت به روند خطرناک